RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI W JTB Sp. z o.o.

Polityka Prywatności

Ochrona prywatności użytkownika jest dla JTB Sp. z o.o. wyjątkowo ważna i pragniemy, aby każdy nasz Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego też sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

JTB Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dane klientów przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem w niżej wskazanych celach jest: JTB Sp. z o.o. NIP: 7382150712 REGON: 365371067 KRS: 0000636183

Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym weryfikacji wiarygodności płatniczej i rozliczenia umowy - na podstawie danych przez Ciebie dostarczonych lub danych z innych źródeł (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Biura Informacji Gospodarczej -> w każdym przypadku podstawą uzyskania informacji są przepisy regulujące funkcjonowanie poszczególnych baz informacji);
 • niezbędności do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegających w szczególności na:
 • realizacji obowiązków podatkowych (wystawianie i rozliczanie faktur oraz innych dokumentów księgowych);
 • wykonaniu obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO (w tym w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej oraz udzielenia odpowiedzi);
 • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci:
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawieranymi umowami (wykonaniem i rozliczeniem umowy, rozpatrywaniem reklamacji) czy związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby móc wykazać zgodność z przepisami)
 • udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania– zgłoszony na adres e-mail pracownika (prowadzenia korespondencji mailowej);
 • umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy niebędącymi stroną zawieranych umów zarówno na etapie ofertowym jak i w ramach wykonywania zawartych umów;

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów np. byśmy mogli z Panią/Panem zawrzeć umowę czy odpowiedzieć na zadane przez Panią/Pana pytanie. Wyrażenie zgody jest zawsze w pełni dobrowolne –jej udzielenie nie jest warunkiem przesłania i otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez następujące okresy (są to maksymalne okresy przetwarzania danych):

 • dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń(wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami)w oparciu o tzw. uzasadniony interes lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.
 • dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków podatkowych – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
 • dane przetwarzane w celu wykonania obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO – przez czas pozwalający na obronę przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych);
 • dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem Spółki, jak i przysługujących Spółce;
 • udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania– do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;
 • umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;
 • weryfikacja tożsamości pracowników - do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;

Źródła pozyskiwania Pani/Pana danych osobowych

Zazwyczaj będziemy pozyskiwać Pani/Pana dane bezpośrednio od Pani/Pana np. w ramach zawierania i wykonywania umów czy udzielania odpowiedzi na zadawane pytania drogą mailową. Możemy także pozyskiwać dane ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak strona internetowa Pani/Pana firmy lub firmy, w której Pani/Pan jest zatrudniony – takie jaki imię, nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy telefon i adres e-mail (w celach kontaktowych), czy z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w celu weryfikacji informacji podanych przez Panią/Pana, wyłącznie w zakresie tam wskazanym), a także z powszechnie dostępnych portali branżowych Pani/Pana dane mogą nam również zostać przekazane przez Pani/Pana pracodawcę – w celu umożliwienia nam kontaktu w ramach zawartej z nim umowy czy weryfikacji Pani/Pana tożsamości (np. gdy jesteś kierowcą, który przyjedzie odebrać nasz produkt).

Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Spółka (np. umowy z ubezpieczycielem czy umowy z klientem), lub wynikać to będzie z przepisów prawa np. poprosi nas o to Policja lub inny uprawniony organ.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, takim jak podmioty świadczące usługi księgowe. Z takimi podmiotami zawieramy umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania i mogą one przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu i zakresie wyznaczonym tą umową.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy, w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków na danym stanowisku.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe miałyby być przekazane poza EOG, Spółka wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia by takie przekazywanie danych było przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych.

Pani/Pana prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odwołanie zgody

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, może Pani/Pan ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail biuro@jtb.biz.pl lub adres korespondencyjny JTB Sp. z o.o. Szymbark 434, 38-311 Szymbark. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Spółka oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych.

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w celu zgłoszenia sprzeciwu czy wycofania zgody oraz w związku z zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją Pani/Pana innych praw) można skontaktować się drogą mailową biuro@jtb.biz.pl lub pod adresem do korespondencji: JTB Sp. z o.o. Szymbark 434, 38-311 Szymbark

W odpowiedzi na zgłoszone żądanie może Pani/Pan zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do zweryfikowania Pani/Pana tożsamości lub podanie dodatkowych informacji potrzebnych do prawidłowego zrealizowania wniosku.

Polityka Prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki prywatności, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Pana /Pani danych osobowych lub Pani/Pana praw.

Informacje dla klientów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JTB Sp.z.o.o , tel. 608 482 126 z siedzibą w Szymbarku 434, 38-311 Szymbark zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1b i 1 c podanie danych jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożnością zawarcia umowy,
 4. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zewnętrzne biuro rachunkowe w zakresie danych księgowych w ramach umowy powierzenia danych,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez przez okres wskazany w przepisach o rachunkowości, które nakazują przechowywać dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.